สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ตั้ง : ตราสัญลักษณ์
ที่อยู่ : อาคารส่วนราชการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ :
Fax : 0-7728-4808
Email : suratthani@alro.go.th
:
วัตถุประสงค์และภารกิจ :
แผนที่ :
ภาพสถานที่ :
   

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

วันชัย เกิดด้วยทอง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

วิศากร ลีละรัชต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สินีนาฎ อัครธราดล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สุพัตรา พรหมจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน 

จินตนา ทองสีพราย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ชุติญา ชูพันธุ์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ธัญสินี ฮั่นสกุล
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ


นันทวรรณ พร้อมมูล
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 

ปัทมา คงบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พรศรี แก้วสีขาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันรวี วัชราวิวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


เสาวลักษณ์ วงศ์อินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กวิสรา แก้วรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

กลุ่มกฎหมาย 

ณัฎฐณิชา ส่งแสง
นิติกรปฏิบัติการ

สันติ นวลกุล
นิติกรชำนาญการ

สุทธวัชร นาคสวาทดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย


สุภาพร อินทร์เสวียด
นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่ 

นุกูล ทศพร
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

สมรัก บัวเนียม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

อัษฎาวุธ กันธิมา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ 

ศิริศักดิ์ พรมกุดตุ้ม
พนักงานขับรถยนต์

สุรชัย แก้วหอด
พนักงานขับรถยนต์

อุษา สาสนัส
พนักงานพิมพ์ ส.3

พนักงานราชการ 

กัตติยา สร้อยแก้ว
นิติกร

ธนาพร คงมีธนกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อรุณี สถิตย์กุล
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน