Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าว สปก.

ข่าว สปก.
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ (13 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561 (14 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.สุโขทัย (10 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ส.ป.ก.สุโขทัย (4 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ส.ป.ก.สุโขทัย (23 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.สุโขทัย (23 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถะฯ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (6 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (6 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (12 ก.ค. 2562)
ขอยกเลิกประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่่ดินจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดคลาดเคลื่อน และขอใช้ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แทน (12 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (4 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน (25 ม.ค. 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (10 พ.ย. 2560)
รายงานการประชุม คปจ 2/2558 (22 ต.ค. 2558)
เอกสารแนวทางการตรวจสอบถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (20 ส.ค. 2558)
รายงานการประชุม คปจ 2/2557 (18 ก.ค. 2557)
ระเบียบวาระการประชุม คปจ. 2/2557 (29 พ.ค. 2557)

หน้า : [1]
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:sukhothai@alro.go.th