Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/โครงการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 6 ส.ค. 2563

        วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.๐๐ น. นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/โครงการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.สตูล โดยมี นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหา/อุปสรรค ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม
       ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th