Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563

วันที่ 25 ก.พ. 2563

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทุ่งหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดงาน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่างานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ต่อสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้ การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day เป็นสัญญาณ ของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th