Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14 มี.ค. 2562

    เมื่อในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน” ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีนายนพพล ราบบำเพิง วิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบครบวงจร นายสมพล สมมาตย์ วิทยากรบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการการทำสิ่งประดิษฐ์จากเมล็ดปาล์มน้ำมัน นายวิโรจน์ พรุเตย วิทยากรบรรยายการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มน้ำมัน นางกัลยารัตน์ หมุนเวียน วิทยากรบรรยายการปลูกผักปลอดสารพิษแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล และนายประกิจ จิตรใจภักดิ์ วิทยากรบรรยายการทำเกษตรแบบผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมัน มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 2,4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการ 30 ราย และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สตูล 5 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th