Research and Planning Bureau
Search
1764

    1     2     3     4     5     6     7     8  
        นายประดิษฐ์ ใจรังษี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
     
ข่าวประกาศ
07/06/2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี ส.ป.ก. ประจำปี ๒๕๖๔ เชิญชวนบุคลากร ส.ป.ก. และผู้สนใจ ส่งประกวดบทความวิชาการ ด้านการจัดที่ดินและพัฒนาการเกษตร และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามภารกิจ ส.ป.ก. ... ติดต่อ : ๐๒-๒๘๑-๒๘๓๔ ต่อ ๑๑๖๕,๑๑๖๖ / 30/06/2564 การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ / 04/06/2564 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) / 04/06/2564 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564 / 04/06/2564 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 / 29/03/2564 กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564) / 

ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค.54-30 ก.ย.63

หนังสือเวียน

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (15 ก.ค. 2564)
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จำนวน 3 โครงการ (8 ก.ค. 2564)
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 (8 ก.ค. 2564)
แจ้งเวียนเอกสารการคัดเลือกบุคคลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (7 ก.ค. 2564)
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (25 มิ.ย. 2564)
      
ผลงานวิชาการ
เอกสารวิจัย
เอกสารวิชาการ
เอกสารปฏิรูปที่ดิน
บทความวิชาการ
 
 
 
 

ภาพข่าว
 

ภาษาอังกฤษน่ารู้

หน้าหลัก >> ภาพข่าว (กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)
ภาพข่าว (กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)
การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2564 (23 มิ.ย. 2564)
การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564 (17 พ.ค. 2564)
การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564 (30 เม.ย. 2564)
การประชุมหารือแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (16 มี.ค. 2564)
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการและแผนงานด้วย Unit School (9 ธ.ค. 2563)
การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ก.ค. 2563)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (9 มิ.ย. 2563)
การประชุมหรือรือแนวทางการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ..... (20 พ.ค. 2563)
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (17 เม.ย. 2563)
การประชุมระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับคณะที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมต่อกรอบงานเรดด์พลัส (REDD+ Readiness Preparation Project) (18 พ.ย. 2562)
การประชุมขับเคลื่อนศูนย์บริการประชาชนของ ส.ป.ก.จังหวัด (7 พ.ย. 2561)
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (26 ก.ย. 2561)
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561 (26 ก.ย. 2561)
การประชุมติดตามการนำนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ไปขับเคลื่อนงานในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 ก.ย. 2561)
การประชุม หารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ก.ย. 2561)
ประชุมผู้บริหาร ส.ป.ก. ครั้งที่ 3 / 2561 (23 ก.ค. 2561)
การประชุมพิจารณากระบวนงานของสำนักวิชาการและแผนงาน ( สวผ. ) (19 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 2/2561 (17 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
สัมมนาเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 4) (6 พ.ค. 2561)
สัมมนาเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 3) (6 พ.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (30 มิ.ย. 2564)
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (4 มิ.ย. 2564)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564 (4 มิ.ย. 2564)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (4 มิ.ย. 2564)
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564) (29 มี.ค. 2564)
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564) (29 มี.ค. 2564)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 103 รายการ (16 มี.ค. 2564)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 มี.ค. 2564)
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) (2 มี.ค. 2564)
     
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 2 คน
สถิติเดือนนี้ 171 คน
สถิติปีนี้ 1,760 คน
Total 7,008 คน