Research and Planning Bureau
Search
1764

    1     2     3     4     5     6     7     8  
        นายประดิษฐ์ ใจรังษี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
     
ข่าวประกาศ
07/06/2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี ส.ป.ก. ประจำปี ๒๕๖๔ เชิญชวนบุคลากร ส.ป.ก. และผู้สนใจ ส่งประกวดบทความวิชาการ ด้านการจัดที่ดินและพัฒนาการเกษตร และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามภารกิจ ส.ป.ก. ... ติดต่อ : ๐๒-๒๘๑-๒๘๓๔ ต่อ ๑๑๖๕,๑๑๖๖ / 23/12/2563 แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / 04/11/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 / 02/10/2563 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 / 10/07/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 / 01/07/2563 แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) / 

บริการ

หนังสือเวียน

ผลงานวิชาการ
เอกสารวิจัย
เอกสารวิชาการ
เอกสารปฏิรูปที่ดิน
บทความวิชาการ
 
 
 
 

ภาพข่าว
 

ภาษาอังกฤษน่ารู้

หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ธ.ค. 2563)
การประชุมคณะทำงานร่วมทางวิชาการด้านการเกษตรรัสเซีย – ไทย ครั้งที่ 2 และการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรรัสเซีย – ไทย ครั้งที่ 4 (21 ธ.ค. 2563)
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการและแผนงานด้วย Unit School (9 ธ.ค. 2563)
การประชุมซักซ้อมการมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ (25 พ.ย. 2563)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit: GIZ) (25 พ.ย. 2563)
การประชุมเตรียมการสำหรับโครงการออกแบบวางผังที่ดินเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้ Japan – Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) (17 พ.ย. 2563)
การร่วมส่งเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เดินทางไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council, JAEC) ปี 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น (22 ต.ค. 2563)
การประชุม เรื่อง การมอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2563 (30 ก.ย. 2563)
การสำรวจพื้นที่และโซล่าเซลล์ในโครงการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้ความร่วมมือกับ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (3 ส.ค. 2563)
การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ก.ค. 2563)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (9 มิ.ย. 2563)
การประชุมหรือรือแนวทางการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ..... (20 พ.ค. 2563)
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (17 เม.ย. 2563)
เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตร (JAEC) (11 ก.พ. 2563)
ผู้แทน JAEC และครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ก.พ. 2563)
ประสานงานและติดตามโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (6 ก.พ. 2563)
โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2563 (14 ม.ค. 2563)
การประสานงานและประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (19 ธ.ค. 2562)
การประชุมระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับคณะที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมต่อกรอบงานเรดด์พลัส (REDD+ Readiness Preparation Project) (18 พ.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ธ.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 (4 พ.ย. 2563)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 (2 ต.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 (10 ก.ค. 2563)
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) (1 ก.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2563 (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ปี 2563 (18 มิ.ย. 2563)
งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2 มิ.ย. 2563)
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา (14 พ.ค. 2563)
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (14 พ.ค. 2563)
     
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 19 คน
สถิติเดือนนี้ 252 คน
สถิติปีนี้ 252 คน
Total 5,500 คน