Research and Planning Bureau
Search
1764
บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
การร่วมส่งเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เดินทางไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council, JAEC) ปี 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น (22 ต.ค. 2563)
การประชุม เรื่อง การมอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2563 (30 ก.ย. 2563)
การสำรวจพื้นที่และโซล่าเซลล์ในโครงการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้ความร่วมมือกับ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (3 ส.ค. 2563)
การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ก.ค. 2563)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (9 มิ.ย. 2563)
การประชุมหรือรือแนวทางการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ..... (20 พ.ค. 2563)
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (17 เม.ย. 2563)
เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตร (JAEC) (11 ก.พ. 2563)
ผู้แทน JAEC และครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ก.พ. 2563)
ประสานงานและติดตามโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (6 ก.พ. 2563)
โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2563 (14 ม.ค. 2563)
การประสานงานและประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (19 ธ.ค. 2562)
การประชุมระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับคณะที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมต่อกรอบงานเรดด์พลัส (REDD+ Readiness Preparation Project) (18 พ.ย. 2562)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) และร่วมแสดงความยินดีแก่ นายรัตนะ สวามีชัย เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 พ.ย. 2562)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) (6 พ.ย. 2562)
การประชุม เรื่อง การรายงานแผนผลการดำเนินงานในระบบ PARA และตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2563 (26 ต.ค. 2562)
สำนักวิชาการและแผนงาน ตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)ชี้แจงโครงการการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (4 มิ.ย. 2562)
การติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพึ่งพาตนเอง ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี (8 พ.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -