Research and Planning Bureau
Search
1764
บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> เอกสารวิจัย
เอกสารวิจัย
การศึกษาทัศนคติและปัจจัยต่อการตัดสินใจทำเกษตรผสมผสานเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 ต.ค. 2563)
เอกสารวิจัยเลขที่ 251/2563 :: นักวิจัย พรพรรณ ปะทาเส และคณะ
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
การผลิตและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (24 ก.ย. 2562)
เอกสารวิจัยเลขที่ 239/2558 :: นักวิจัย อนุสรา มูลปอม, อาทิตยา พองพรหม, ณัฐพล ขานหมัด, สมิตา สมัครรัตน์
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรือนกางมุ้งในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท และ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (9 ต.ค. 2561)
เอกสารวิจัยเลขที่ 243/2559 นักวิจัย : ฐิติมา วัฒนจัง และ สิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานจัดที่ดิน โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (28 พ.ย. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 248/2560 นักวิจัย : สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ และทรงวุฒิ ม่วงเจริญ
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา การพัฒนาหมากเม่าของเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร (20 ก.ย. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 240/2560 นักวิจัย : อาทิตยา พองพรหม และคณะ
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวไร่พื้นเมืองแบบมีส่วนร่วม กรณี เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้ (20 ก.ย. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 247/2560 นักวิจัย : อาทิตยา พองพรหม และคณะ
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
การใช้ประโยชน์จากป่าหัวไร่ปลายนาในแปลงเกษตรกรรม ของเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (18 ก.ย. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 244/2560 นักวิจัย : อาทิตยา พองพรหม และคณะ
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบวนเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 ก.ย. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 245/2560 นักวิจัย : อาทิตยา พองพรหม และคณะ
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
การติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน) (13 ก.ค. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 246/2560 นักวิจัย : ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน”ภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดน่าน ปี 2556 (11 ก.ค. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 242/2560 นักวิจัย : สุพจน์ แตงอ่อน
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการกองทุนที่ดิน (11 ก.ค. 2560)
เอกสารวิจัยเลขที่ 241/2560 นักวิจัย : จุฑาสินี ขำวิไล
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (20 ม.ค. 2559)
เอกสารวิจัยเลขที่ 237/2559 นักวิจัย : ธิติพันธ์ ศรีภมร, สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ, พรพรรณ ปะทาเส, เกยูร เม่าทอง, สุดา มาลากุล ณ อยุธยา
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
การศึกษากระบวนการการปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ และการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร (7 ต.ค. 2558)
เอกสารวิจัยเลขที่ 236/2558 นักวิจัย : สุดารินทร์ รอดมณี, อารีวรรณ เซ่งตระกูล, ณัฐพล ขานหมัด
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์ (24 ส.ค. 2558)
เอกสารวิจัยเลขที่ 235/2558 นักวิจัย : บุญธิชา ชมชื่น, สุภัค แก้ววารี, พชร แสนหล้า
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับการปรับตัวของเกษตรกร กรณีศึกษา เขตปฏิรูปที่ดินตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (25 พ.ค. 2558)
เอกสารวิจัยเลขที่ 231/2558 นักวิจัย : เยาวลักษณ์ แก้วยอด
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี (23 มี.ค. 2558)
เอกสารวิจัยเลขที่ 229/2558 นักวิจัย : วนารัตน์ คำกล่อมใจ
ดาวน์โหลด 449 ครั้ง
การติดตามและประเมินผล โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเขานาใน จ.สุราษฏร์ธานี (26 ธ.ค. 2557)
เอกสารวิจัยเลขที่ 224/2557 นักวิจัย : ณฤดี จินตนานุสรณ์
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพึ่งพาตนเองและความพึงพอใจของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (26 ธ.ค. 2557)
เอกสารวิจัยเลขที่ 225/2557 นักวิจัย : เชิดชาย วังคำ
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
การติดตามประเมินผลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปี พ.ศ. 2554 (5 พ.ย. 2557)
เอกสารวิจัยเลขที่ 213/2557 นักวิจัย : ดารณี ชนะชนม์
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (5 พ.ย. 2557)
เอกสารวิจัย ฉบับที่ 216/2557 นักวิจัย : จริยา ศรีฟ้า
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -