Research and Planning Bureau
Search
1764

    1     2     3     4     5     6     7     8  
        นายประดิษฐ์ ใจรังษี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
     
ข่าวประกาศ
07/06/2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี ส.ป.ก. ประจำปี ๒๕๖๔ เชิญชวนบุคลากร ส.ป.ก. และผู้สนใจ ส่งประกวดบทความวิชาการ ด้านการจัดที่ดินและพัฒนาการเกษตร และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามภารกิจ ส.ป.ก. ... ติดต่อ : ๐๒-๒๘๑-๒๘๓๔ ต่อ ๑๑๖๕,๑๑๖๖ / 23/12/2563 แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / 04/11/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 / 02/10/2563 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 / 10/07/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 / 01/07/2563 แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) / 

บริการ

หนังสือเวียน

ผลงานวิชาการ
เอกสารวิจัย
เอกสารวิชาการ
เอกสารปฏิรูปที่ดิน
บทความวิชาการ
 
 
 
 

ภาพข่าว
 

ภาษาอังกฤษน่ารู้

ภาพข่าว >> ภาพข่าว (กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)
การประชุมระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับคณะที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมต่อกรอบงานเรดด์พลัส (REDD+ Readiness Preparation Project)

วันที่ 18 พ.ย. 2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน นางญานิชศา ธงนำชัยมา ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการและแผนงานจำนวน 2 ราย ร่วมประชุมกับคณะที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมต่อกรอบงานเรดด์พลัส (REDD+ Readiness Preparation Project) ประกอบด้วย นางสาวไปรวัน ลิ้มพันธ์บุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Dr. Jurgen Schade (Forestry Specialist) และ Mr. Henry Scheyvens (Forest Policy, Regulatory & Institutional Specialist) เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงป่าไม้เสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าสงวนไปสู่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงานในอนาคตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงป่าไม้และจำนวนที่ดิน การบริการของ ส.ป.ก. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ในการมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน และประเภทของหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ตลอดจนความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. กับโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ โดยลดการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม และการเพิ่มการกักเก็บก๊าซคาร์บอนในพื้นที่ป่าจากการเพิ่มบทบาทการอนุรักษ์ป่าไม้ และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ธ.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 (4 พ.ย. 2563)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 (2 ต.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 (10 ก.ค. 2563)
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) (1 ก.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2563 (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ปี 2563 (18 มิ.ย. 2563)
งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2 มิ.ย. 2563)
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา (14 พ.ค. 2563)
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (14 พ.ค. 2563)
     
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 23 คน
สถิติเดือนนี้ 233 คน
สถิติปีนี้ 233 คน
Total 5,481 คน