Research and Planning Bureau
Search
1764
บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว >> ภาพข่าว (กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)
การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาการและแผนงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุม และนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม
สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -