Research and Planning Bureau
Search
1764
บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว >> ภาพข่าว (กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -16.30 น. นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน นางอาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ราย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -