Research and Planning Bureau
Search
1764

    1     2     3     4     5     6     7     8  
        นายประดิษฐ์ ใจรังษี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
     
ข่าวประกาศ
07/06/2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี ส.ป.ก. ประจำปี ๒๕๖๔ เชิญชวนบุคลากร ส.ป.ก. และผู้สนใจ ส่งประกวดบทความวิชาการ ด้านการจัดที่ดินและพัฒนาการเกษตร และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามภารกิจ ส.ป.ก. ... ติดต่อ : ๐๒-๒๘๑-๒๘๓๔ ต่อ ๑๑๖๕,๑๑๖๖ / 23/12/2563 แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / 04/11/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 / 02/10/2563 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 / 10/07/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 / 01/07/2563 แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) / 

บริการ

หนังสือเวียน

ผลงานวิชาการ
เอกสารวิจัย
เอกสารวิชาการ
เอกสารปฏิรูปที่ดิน
บทความวิชาการ
 
 
 
 

ภาพข่าว
 

ภาษาอังกฤษน่ารู้

ภาพข่าว >> ภาพข่าว (กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -16.30 น. นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน นางอาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ราย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ธ.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 (4 พ.ย. 2563)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 (2 ต.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 (10 ก.ค. 2563)
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) (1 ก.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2563 (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ปี 2563 (18 มิ.ย. 2563)
งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2 มิ.ย. 2563)
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา (14 พ.ค. 2563)
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (14 พ.ค. 2563)
     
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 19 คน
สถิติเดือนนี้ 252 คน
สถิติปีนี้ 252 คน
Total 5,500 คน