Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

วันที่ 26 มี.ค. 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบ

           ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม
2. งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุมสถานที่จัดประชุม
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคลกร
4. ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5. งานยานพาหนะและสถานที่
6. บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก.จังหวัดรวมถึง งานทะเบียนสินทรัพย์
8. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
1. ศึกษา ประสานงานและบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัดตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
2. งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร
3. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดินรายงานผลการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management lnformation System)และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน
5.ร่วมงานแผนและดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและค้มครองพื้นที่เกษตรกรม
6.งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษรตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
7.ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นผูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
8.ประสานความร่วมมือกับภาตเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
9.วางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร
10.งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามตมติของที่ประชุม
11.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มการเงิน บัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
1.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน(เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่าง ๆ
3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(Government Fiscal Management lnformation System) : GFMIS
5. งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มกฎหมาย
1.ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
2.งานนิติกรรมสัญญา
3.ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
4.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
5.บริหารและรับผิดชอบงานค้มครองสิทธิในที่ดิน
6.ดำเนินการสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ
7.พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
8.ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มงานช่างและแผนที่
1.สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดเอกสารสิทธิและพัฒนาพื้นที่
2.รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ( Update ) ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
3.จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th