Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานการการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานฯ โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการประชุมครั้งนี้ (2 ก.ค. 2563)
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ดำเนินการออก "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 3 ณ วัดห้วยตีนตั่ง ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (30 มิ.ย. 2563)
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กลุ่มเกษตรกร ต.สวนเมี่ยง (29 มิ.ย. 2563)
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.พิษณุโลก นำวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด/เมล็ดพันธ์ผัก/ต้นผักหวานป่า) มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (26 มิ.ย. 2563)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานคณะกรรมการฯ (25 มิ.ย. 2563)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบหยดน้ำอัตโนมัติในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (24 มิ.ย. 2563)
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้อำนายการกลุ่มกฎหมาย ร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสาร สิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก (22 มิ.ย. 2563)
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดกิจกรรม Unit School ให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเคลียร์ใบสำคัญ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน โดยกลุ่มการเงินบัญชีฯ (19 มิ.ย. 2563)
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 (18 มิ.ย. 2563)
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (18 มิ.ย. 2563)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปดินจังหวัดพิษณุโลก (17 มิ.ย. 2563)
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conferenceคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2563 (16 มิ.ย. 2563)
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ (15 มิ.ย. 2563)
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดมากกว่า 2 ลบม. (12 มิ.ย. 2563)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กล่าวพบปะกับเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและให้แนวทางการทำงานอย่างมีส่วนร่วมฯ ในการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (11 มิ.ย. 2563)
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.พิษณุโลก นำวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธ์ผักและผลไม้) ไปมอบให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (10 มิ.ย. 2563)
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (9 มิ.ย. 2563)
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยใช้หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) (8 มิ.ย. 2563)
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกระจายน้ำ (8 มิ.ย. 2563)
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานฯ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฯ ทุกกลุ่มฝ่าย (5 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th