Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ส.ป.ก.พิษณุโลก ดำเนินการขยายผลองค์ความรู้ให้แก่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง (11 ธ.ค. 2557)
ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการ (8 ธ.ค. 2557)
ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนปี 2558 และได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จังหวัดพิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรที่ให้ความสนใจจำนวน 50 ราย
ส.ป.ก.พิษณุโลก ติดตามและประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุู์กรรมพืช โรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินฯ จำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ 2.โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง อ.วังทอง และ 3.โรงเรียนรักไทยร่มเกล้า อ.เนินมะปราง (24 พ.ย. 2557)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงาน ส.ป.ก.พิษณุโลก (20 พ.ย. 2557)
ผู้ตรวจราชการกรม (นายกระแส จันทรังษี) ตรวจติดตามงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที 20 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (31 ต.ค. 2557)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (20 ต.ค. 2557)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมการปฏิบัติการผังเมืองรวมครั้งที่ 1 (16 ต.ค. 2557)
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมการปฏิบัติการผังเมืองรวมครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ภาคเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม จำนวน 16 ราย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะแกรนริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (1 ต.ค. 2557)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) (29 ก.ย. 2557)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด (Smart Officer) (29 ก.ย. 2557)
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด (Smart Officer)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (3 ก.ย. 2557)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (3 ก.ย. 2557)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
เทวีประชาคม (20 ส.ค. 2557)
ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อกำหนด หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน" ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม ณ บ้านบัวสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (18 ส.ค. 2557)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (5 ส.ค. 2557)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (1 ส.ค. 2557)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (30 ก.ค. 2557)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. นางพัชรัตน์ มณีวงศ์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) (18 ก.ค. 2557)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (10 ก.ค. 2557)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) (3 ก.ค. 2557)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th