Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (21 มี.ค. 2563)
วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ร่วมใจต้าน Covid-19 โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานฯ และได้ปิดประกาศให้ความรู้การป้องกัน Covid-19 (20 มี.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ หมู่ที่ 26 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (19 มี.ค. 2563)
วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ร่วมใจต้าน Covid-19 โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานฯ และได้ปิดประกาศให้ความรู้การป้องกัน Covid-19 (19 มี.ค. 2563)
วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ร่วมใจต้าน Covid-19 โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด ภายในสำนักงานฯ และได้ปิดประกาศให้ความรู้การป้องกัน Covid-19 (18 มี.ค. 2563)
วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกอ.รมน.ภาค 3 อ.นครไทย อบต.เนินเพิ่มและผู้ปกครองท้องที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่และประชุมหารือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยดู่ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (16 มี.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้นำเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ศึกษาดูงานสวนวนเกษตร นายครรชิต เข็มเฉลิม หมู่ที่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (13 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.พิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (5 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.พิษณุโลกร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า)(Mask) จำนวน 6,000 ชิ้น จากผ้าคัตตอลอย่างดี เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก (5 มี.ค. 2563)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (25 ก.พ. 2563)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (24 ก.พ. 2563)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุริยวงษา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (19 ก.พ. 2563)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (18 ก.พ. 2563)
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ และกลุ่มกฎหมาย ร่วมกันดำเนินการทำสัญญาและให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (14 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 (แปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ และตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง (7 ก.พ. 2563)
วันที่ 30-31 มกราคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ การรังวัดและทำแผนที่ เพื่อกำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน (31 ม.ค. 2563)
วันที่ 30 มกราคม 2563 ส.ป.ก.พิษณุโลก ดำเนินการออก "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่"(Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2563 ณ วัดท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (31 ม.ค. 2563)
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ และกลุ่มกฎหมาย ร่วมกันดำเนินการทำสัญญาและให้สินเชื่อเงินกองทุน ส.ป.ก. แก่เกษตรกร (28 ม.ค. 2563)
วันที่ 24 มกราคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กลุ่มงานช่างและแผนที่ กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (24 ม.ค. 2563)
วันที่ 24 มกราคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต่างเตรียมชุดอาหารด้วยปิ่นโต พร้อมกล่องใส่อาหาร นำมารับประทานอาหารร่วมกัน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามหลัก ALROSMART (24 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th