Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5     6  
นายวินัย  เมฆดำ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
ข่าวประกาศ

ข่าว ส.ป.ก.

สิทธิประชาชน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (10 มิ.ย. 2563)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 39 (10 มิ.ย. 2563)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (10 มิ.ย. 2563)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ 34" (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การเทียบเคียงคะแนนตามประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรื (9 มิ.ย. 2563)
อ่านทั้งหมด     

ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนโครงการผืนดินพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.ส.ป.ก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2564)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก >> บริการ

บริการ
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม พ.ศ.2518 (9 มี.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 (6 ม.ค. 2564)
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (QR Code) (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือวิธีปฏิบัติ การจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือการจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการ การโอน การตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่า เช่าซื้อ และสิทธิการเข้าทำประโยชน์ การออกใบแทน ส.ปก. 4-01 (20 เม.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการ การจัดที่ดิน (20 เม.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (20 เม.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการ สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (20 เม.ย. 2563)
มาตรการป้องกันและต่อต่านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน (17 เม.ย. 2563)

หน้า : [1]
สาระน่ารู้
 
เอกสารดาวน์โหลดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม 220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 034-242713,fax 034-250876
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  Nakhonpathom@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์