Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

เอกสารเพิ่มเติมท้ายประกาศการขายทอดตลาด (10 ส.ค. 2563)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (10 ส.ค. 2563)
การขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (1 มิ.ย. 2563)
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2563 หากพบกรณีที่ฝ่าฝืนทางกฎหมายจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป (14 ก.พ. 2563)
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตประเภทปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด/ปุ๋ยชีวภาพ ในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารพิมพ์งานทั่วไป จำรวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พรบรมราชินี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)
รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2คัน ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ลพบุรี ขอเชิญชวนเกษตรกรประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก. ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์เรียนรู้และป้ายองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2562)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต (8 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กบ6058 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2562)
ชีวิตยั่งยืนบนผืนดิน ส.ป.ก. (44 ปี ส.ป.ก. น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่เกษตรกร 4.0) (10 มี.ค. 2562)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2561 (21 ก.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  lopburi@alro.go.th