Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5  
นายประสิทธิ์  พยอมหอม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ข่าวประกาศ

บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (3 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-๑๙ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ส.ค. 2564)
อ่านทั้งหมด     
รายงานการประชุม
วัฒนธรรมองค์กร

ภาพข่าว
  จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 (3 ธ.ค. 2564)
  ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (MOBILE UNIT) ครั้งที่ 1 2565 (3 ธ.ค. 2564)
  สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง เรียนเชิญ นายประสิทธิ์ พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ เรื่อง "การผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP" (26 พ.ย. 2564)
  จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 (ชนิดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) (18 พ.ย. 2564)
  จัดอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มทักษะและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (10 พ.ย. 2564)
อ่านทั้งหมด     

ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2564)
เอกสารเพิ่มเติมท้ายประกาศการขายทอดตลาด (10 ส.ค. 2563)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (10 ส.ค. 2563)
การขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (1 มิ.ย. 2563)
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (10 เม.ย. 2563)
อ่านทั้งหมด     
ข่าว ส.ป.ก.
คำสั่งจังหวัดลพบุรี
คำสั่งที่ 240/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนัดงานราชการ (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 4120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดลพบุรี (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 2 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1483/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (2 พ.ค. 2563)
อ่านทั้งหมด     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  lopburi@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์