Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าว ส.ป.ก.
โครงการ "รวมพลคนปฏิรูปที่ดิน คืนความสุขให้เกษตรกรไทย ในปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ี่๑"

วันที่ 27 ม.ค. 2558

           โครงการ"รวมพลคนปฏิรูปที่ดิน คืนความสุขให้เกษตรกรไทย ในปี 2558 ครั้งที่ 1" วัน อังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
           ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการเร่งคืนความสุขให้แก่ภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน นำพาประเทศไทยให้ก้าวพ้นจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สร้างประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป นั้น ส.ป.ก. โดย เลขิการ ส.ป.ก. (นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์) และจังหวัดเลย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) ได้มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ตลอดจน หน่วยงานราชการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมบูรณาการในการคืนความสุขให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดเลย โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก.เลย จัดทำโครงการ?รวมพลคนปฏิรูปที่ดิน คืนความสุขให้เกษตรกรไทย ในปี 2558 ครั้งที่ 1? ในการเร่งรัดการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ที่ยังไม่ได้มอบก่อนปี 2557 และยังคงตกค้างอยู่จำนวนประมาณ 10,000 ราย โดยเกษตรกรจะได้รับมอบเอกสารฯภายในปี 2558 ทุกราย ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร ได้รับสิทธิทำกินในที่ดินของรัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเพื่อใช้สิทธิขอรับสินเชื่อเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. หรือ สินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้แก่เกษตรกร ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อสร้างฐานะ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืน พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี 2558 ได้อย่างมั่นคง ต่อไป ทั้งนี้ ส.ป.ก.เลย ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยไปแล้ว เป็นจำนวน 72,828 ราย 88,118 แปลง 984,191 ไร่ สำหรับการจัดงาน พิธีมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ตามโครงการ?รวมพลคนปฏิรูปที่ดิน คืนความสุขให้เกษตรกรไทยในปี 2558 ครั้งที่ 1? ใน วัน อังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ครั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองเลยและอำเภอใกล้เคียง จะได้รับมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นจำนวน 3,000 ราย โดย มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมในพิธีมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4 -01 ใน 10.30 น.

316 หมู่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4281-3545 โทรสาร 0-4281-3545
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:loei@alro.go.th