หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (7 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่ด้านการเกษตรและเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง (27 ม.ค. 2563)
"องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก” (1 ก.พ. 2562)

หน้า : [1]