Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.นครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการอำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 ก.ย. 2564

                    วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยนางธารทิพย์ บำรุงรส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1/2564       โดยมีนายเสรี สมจิตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มกฎหมาย นางสุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางภานิชา พวงเพ็ชร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีนายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานในการประชุม เพื่อนำเสนอระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกและจัดที่ดินให้กับเกษตรกร การโอนและ ตกทอดการโอนสิทธิตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน     พ.ศ.2564 และพิจารณาอนุมัติให้ทายาทของเกษตรกรรับโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองนครนายก มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -