Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
รายละเอียดวัสดุการเกษตร (พันธุ์กล้าไม้) ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์กล้าไม้) จำนวน 19 รายการ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์กล้าไม้) จำนวน 19 รายการ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2564)
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไร่ดินชุ่มฟ้า ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 7400 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 3,000 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมคนขับ เพื่อไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การพัฒนาทายาทเกษตรกรในเ (17 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 37 รายการ เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) จำนวน 16 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 7400 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 18 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานการตรวจสอบการถือครองที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th