Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ (3 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรัมย์ กลุ่มริเริ่มใหม่ (ปีที่ 1) (20 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรัมย์ กลุ่มริเริ่มใหม่ (ปีที่ 1) (20 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องสำรวจรังวัด SOKKIA SET 300) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริการเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกในพื้นที่อาคารจัดเก็บเอกสารสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับเก็บเอกสารสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์ของทางราขการหมายเลขทะเบียน กค 7400 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์ของทางราขการหมายเลขทะเบียน นข 2274 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
เอกสารประกอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th