Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ 573,400.- บาท) (20 มี.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้ พร้อมชุดใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้ พร้อมชุดใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อมอบให้ศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุน ศพก.เครือข่ายอำเภอโนนสุวรรณ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ เพื่อสนับสนุน ศพก.เครือข่ายอำเภอนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเสียงลากจูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ใบพัด 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำ ร้อน – เย็น ตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920×1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (3 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th