Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้ พร้อมชุดใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายระบบโทรศัพท์และติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2563)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้ พร้อมชุดใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 (16 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้ พร้อมชุดใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (15 เม.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (15 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้ พร้อมชุดใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 5093 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเลื่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th