Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบน้อยกลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้สำหรับศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบน้อยกลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน วันทิ่ 19 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้สำหรับศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันทิ่ 19 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร การทำดินและเพาะกล้า โดยวิธีเฉพาะ (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (16 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการแปรรูปและพัฒนาสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารการจัดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5093 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (25 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (25 พ.ย. 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ............... การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล (19 พ.ย. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (19 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Poin) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (14 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 (11 ต.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th