Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
 
 
 
 
นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประกาศ

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     
สาระน่ารู้

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ภาพข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารการจัดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5093 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (25 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (25 พ.ย. 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ............... การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล (19 พ.ย. 2564)
     


ว่าง ว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (3 ธ.ค. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564 (5 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ด (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ กำหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (5 ส.ค. 2564)
     
เอกสารเผยแพร่งานบริการ ส.ป.ก.บุรีรัมย์
เอกสารเผยแพร่กลุ่มกฎหมาย
09/04/2563 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
24/02/2562 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
24/02/2562 คู่มือประชาชนตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
อ่านทั้งหมด     
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมาย
22/05/2563 บัญชีรับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (กรณีแบ่งแปลง) คปจ.ครั้งที่ 1.2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22/05/2563 บัญชีรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (กรณีแบ่งแปลง) คปจ.ครั้งที่ 1.2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22/05/2563 บัญชีรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (กรณีเต็มแปลง) คปจ.ครั้งที่ 1.2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22/05/2563 บัญชีรับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (กรณีเต็มแปลง) คปจ.ครั้งที่ 1.2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
05/05/2563 บัญชีงานโอนสิทธิในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกันยายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2563
อ่านทั้งหมด     67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์