Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 5,000ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 30 ส.ค. 2560
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 5,000ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ย
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
        จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 5,000ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเกลี่ยตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 505,880บาท (ห้าแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หัวข้อ
Download
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาจ้างขุดสระฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th