Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
นางสาววิไวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทโนโลยีเพื่อเรื่มต้นการผลิต (Field day) ปี ๒๕๖๒ (31 พ.ค. 2562)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (28 พ.ค. 2562)
นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอประทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (15 พ.ค. 2562)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแปลงสาธิตและขยายผลการปลูกมันสำปะหลังมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการเชื่อมโยงตลาด ( ระยะที่๒ ) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (1 พ.ค. 2562)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (30 เม.ย. 2562)
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมลงนามและแสดงเจตจำนงสุจริตในโครงการ “สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (17 เม.ย. 2562)
นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ของ ส.ป.ก.อำนาจ ได้ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖ ณ.โรงเรียนบ้านหัวดอนขาม (27 มี.ค. 2562)
การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๒ (26 มี.ค. 2562)
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ส.ป.ก.อำนาจเจริญ) ดำเนินการให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ เป้นสินเชื่อระยะปานกลาง กำหนดชำระคืนภายใน ๓ ปี มีเกษตรกรสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๑ กลุ่ม เกษตรกรจำนวน ๙๙ ราย วงเงินกู้ทั้งสิ้น ๓,ooo,ooo บาท (สามล้านบาทถ้วน)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมมอบวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 มี.ค. 2562)
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก) พร้อมด้วย นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร(ศทส.) นายบรรจง ปองนาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสารบบที่ดิน และคณะ ได้ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน (22 มี.ค. 2562)
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพยอม บุญทศ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านหนองไฮน้อย (22 ม.ค. 2562)
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) (18 ม.ค. 2562)
ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 (17 ม.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 พ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (14 พ.ย. 2561)
ร่วมออกหน่วยบริการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (2 ส.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (23 มิ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (8 มิ.ย. 2561)
ร่วมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จากคณะกรรมการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (7 มิ.ย. 2561)
ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญร่วมกัน ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให้เข้มแข็ง (6 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -