logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ข่าว/บทความทั้งหมด

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
กฎหมาย
ตรวจสอบการทำประโยชน์
จัดให้เกษตรกร
การประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน
โอนสิทธิให้ทายาท
จัดให้สถาบันเกษตรกร
การจัดซื้อที่ดินเอกชน
โอนสิทธิตามสัญญาเช่า / เช่าซื้อ
จัดให้บุคคลอื่นเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง
การเวนคืนที่ดิน
ตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค
นำที่ดินของรัฐมาดำเนินการ
รับมรดกสิทธิตามสัญญาเช่า / เช่าซื้อ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อหาประโยชน์จากทรัพยากร (ทำเหมืองแร่)
ออกโฉนดที่ดินในนาม ส.ป.ก. 4-01
ยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น (กรณีสำรวจแร่)
พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2554
(เล่ม 119 ตอนที่ 102 ก)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 30 วรรคห้า (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2532
(เล่ม 107 ตอนที่ 248 ลว. 13 ธ.ค 33)
(เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก ลว. 10 ก.ย. 40)
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระราคาและ ค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520
(เล่ม 94 ตอนที่ 46 ลว. 31 พ.ค. 20)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 30 วรรคห้า (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
(เล่ม 117 ตอนที่ 45ง ลว. 6 มิ.ย. 43)
(ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 54 ลว. 5 มี.ค. 18)
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระราคาและค่าทด แทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2536
(เล่ม 110 ตอนที่ 87 ลว. 2 ก.ค. 36)
(ฉบับพิเศษ เล่ม 93 ตอนที่ 144 ลว. 17 พ.ย. 19)
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535
(เล่ม 109 ตอนที่ 91 ลว. 28 ส.ค. 35)
(ฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอนที่ 149 ลว. 8 ก.ย. 32)
ถามตอบปัญหาเกษตร
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2535
(เล่ม 109 ตอนที่ 80 ลว. 24 ก.ค. 35)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
(ทั่วไป เล่ม 112 ตอนที่ 90ง ลว. 19 พ.ย. 38)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2536
(เล่ม 110 ตอนที่ 78 ลว. 17 มิ.ย. 36)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติ ในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541
(ทั่วไป เล่ม 115 ตอนที่ 19ง ลว. 5 มี.ค. 41)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ พ.ศ. 2535
(เล่ม 109 ตอนที่ 97 ลว. 16 ก.ย. 35)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
(ทั่วไป เล่ม 114 ตอนพิเศษ 51ง ลว. 25 มิ.ย. 40)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก้ไข เพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540
(ทั่วไป เล่ม 114 ตอนพิเศษ 49ง ลว. 24 มิ.ย. 40)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535
(เล่ม 109 ตอนที่ 97 ลว. 16 ก.ย. 35)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
(พิเศษ เล่ม 110 ตอนที่ 225 ลว. 28 ธ.ค. 36)
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2537
(ทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 39ง ลว. 17 พ.ค. 37)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535
(เล่ม 110 ตอนที่ 85 ลว. 29 มิ.ย. 36)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์