logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ ส.ป.ก.

กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ ส.ป.ก.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ส.ป.ก.นครนายก (3 ส.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจ ให้ช้างป่า” (25 ก.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (25 ก.ค. 2561)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ส.ป.ก.นครนายก (20 มิ.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.เข้าเยี่อมศูนย์เพื่อส่งเสริมปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครพนม (23 พ.ค. 2561)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครพนม ได้เก็บผลผลิตครั้งที่ 3 (25 เม.ย. 2561)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครพนม ได้เก็บผลผลิต (10 ม.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร (17 ต.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 12 (25 ส.ค. 2560)
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 12
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (21 ส.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครพนม เก็บผลผลิตพร้อมแปรรูปสับปะรดกวน (3 ส.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 11 (26 ก.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 10
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ส.ป.ก.พัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (25 ก.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 (17 ก.ค. 2560)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ส.ป.ก.นราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (3 ก.ค. 2560)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ส.ป.ก.นราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (3 ก.ค. 2560)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ส.ป.ก.นราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2560 (3 ก.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 10 (27 มิ.ย. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 10
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร (22 มิ.ย. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ร่วมกันเก็บและบรรจุผักไฮโดรโพนิกที่หน่วยงานได้ปลูกไว้ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในสำนักงานฯ พร้อมทั้งจัดจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ผู้ที่สนใจ
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (20 มิ.ย. 2560)
กิจกรรม big cleaning day ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครพนม (13 มิ.ย. 2560)
กิจกรรม big cleaning day ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครพนม (13 มิ.ย. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 9 (29 พ.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 9
ผลผลิตของศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (24 พ.ค. 2560)
ผลผลิตของศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือนเมษายน 2560 (27 เม.ย. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 8 (24 เม.ย. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 8
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 7 (24 มี.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 7
ผลผลิตของศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 5 (27 ก.พ. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 6
ผลผลิตของศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (24 ก.พ. 2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ฯ ส.ป.ก.นครพนม (14 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมกับเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อำเภอยี่งอ มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ไก่สามสายเลือด เเละพันธุ์หม่อน ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (7 ก.พ. 2560)
ผลผลิตของศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือน มกราคม 2560 (30 ม.ค. 2560)
กลุ่มเกษตรกรบ้านแก้งศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ส.ป.ก.นครพนม (18 ม.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 4 (13 ม.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 5
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 4 (23 ธ.ค.2559) (23 ธ.ค. 2559)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 4
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎิใหม่ส.ป.ก.นครพนม (23 ธ.ค. 2559)
คณะครูนักเรียนอนุบาลนครพนมเข้าทัศนศึกษา ศูนย์เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส.ป.กนครพนม (15 ธ.ค. 2559)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งปรัชญาเศรษฐกิจฯ ส.ป.ก.นครพนม (8 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์