logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  งานภายใน >> พื้นที่เป้าหมายการดำเนินการ
การดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 18 ส.ค. 2559
 
 
 
 
 
๕. ที่ดินเป้าหมายตามข้อ ๑ (๑)
๕.๑ ประกาศสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
         เรื่อง กำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
         ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป เพื่อดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย นั้น 
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ (๑) แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๒ แห่งคำสั่งดังกล่าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงขอประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป ดังนี้
 

ลำดับ

จังหวัด

แผนที่

กระบี่

ครั้งที่ ๑

 

 

กาญจนบุรี

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

กาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

 

 

กำแพงเพชร

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

 

ชัยภูมิ

ครั้งที่ ๑

 

 

ชุมพร

ครั้งที่ ๑

 

 

ตราด

ครั้งที่ ๑

 

 

นครราชสีมา

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

 

บุรีรัมย์

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๐

ยะลา

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๑

ลพบุรี

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

 

๑๒

สุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๓

ตาก

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๔

ประจวบคีรีขันธ์

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๕

เพชรบุรีย์

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๖

สระแก้ว

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

 

๑๗

สุโขทัย

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๘

อุตรดิตถ์

ครั้งที่ ๑

 

 

๑๙

อุทัยธานี

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๐

จันทบุรี

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๑

ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๒

ชลบุรี

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๓

ราชบุรี

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๔

สระบุรี

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๕

อุดรธานี

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๖

เชียงใหม่

ครั้งที่ ๑

 

 

๒๗

เชียงราย

ครั้งที่ ๑

 

 
 
๕.๒ คำสั่งสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
      เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้ที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย เอกสาร
 
๕.๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมายระดับจังหวัด
๕.๔ คำร้องขอแสดงสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
       - ไฟล์ word
       - ไฟล์ pdf
๕.๕ แบบป้ายคำสั่งให้ผู้ครอบครองที่ดินรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใด และออกจากที่ดิน
๕.๖
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปิดประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการ
๕.๗
ตารางสรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน
๕.๘
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๙ แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการถืครองที่ดินเดิม
๕.๑๐ ทบทวนแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบหลักฐานตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ
 
 
 
๗. กรมที่ดินให้การสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙


. หนังสือ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบหลักฐานการถือครองที่ดินเดิม และ แบบรายงานผลการตรวจสอบคำร้องคัดค้านในพื้นที่เป้าหมายตามข้อ ๑ (๑)   ไฟล์ Word แบบรายงานฯ

๙. แบบป้ายประกาศห้ามบุกรุกที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์