Logo
 
ประวัติโดยสังเขปของ
มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ
     สำนักงานการปฏิรปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) จัดตั้งสำนักงานขึ้นเมื่อ ปี ๒๕๑๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร ในเรื่องที่ดินทำกิน โดยมี ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ เป็นเลขาธิการคนแรก มีความมุ่งมั่นอย่างมาก ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ทีที่ทำกิน
 
 
ตราสาร มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ


ภาพกิจกรรม

Chaiyoungfoundation มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ - ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร โดยเกษตรกรของเกษตรกร