logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ทะเบียน 1552 ปัตตานี (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (18 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) (18 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นพันธุ์ไม้ผล) จำนวน 1 รายการ (6 ชนิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ค. 2562)
เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นพันธุ์ไม้ผล) จำนวน 1 รายการ (6 ชนิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ-7367 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,369.82 บาท (18 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2059 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8583 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 8583 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๕๐ วันพระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (16 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ ๔ (15 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ด้วยการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ณ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (15 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.น่าน มอบหนังสืออนุญาตฯ (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) และจัด ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (15 ก.ค. 2562)
สปก.เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงในโอกาสอำลาตำแหน่ง (15 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดกิจกรรม "ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา" เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (15 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามแบบ สขร.1 (15 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตแปลงที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (รถตู้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สลับยาง ตั้งศูนย์ และถ่วงล้อ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ต้นไม้ จำนวน 1772 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ส.ป.ก. ประจำปี 2562 (12 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่างๆ กำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) (12 ก.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (12 ก.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และวางแผนแนวทางการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (12 ก.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระดับภาคของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ๕ จังหวัด (12 ก.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ลาดบัวหลวง (12 ก.ค. 2562)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 27 รายการ (12 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉาะเจาะจง (12 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 [250] 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์