logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน (22 ก.ค. 2562)
นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มาตรวจเยี่ยม/ติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (22 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กล 7848 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ และเช่าเครื่องเสียง วันออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน"เกษตรวิชญา"สู่การพัฒนาอย่างยั่งงยืน (19 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงาน การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (19 ก.ค. 2562)
พิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ “ (19 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟิล์มโทรสาร จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (วัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2562) (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ค. 2562)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพรรณานิคม (ค.ป.อ.พรรนานิคม) (19 ก.ค. 2562)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร (19 ก.ค. 2562)
การประชุมการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒) (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประกอบการฝึกอบรม (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูด (Plastwood) พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงเหล็กติดตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200.00 บาท (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 6824 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.สตูล ร่วมออกหน่วย พอ.สว. และดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2562 (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 1106 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเวทีและตกแต่งสถานที่ (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน นข 1324 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ส.ป.ก.ปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มอบกิ่งพันธุ์มะม่วงและต้นหม่อนให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 75 ราย (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยดสโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหุ้มเบาะราชการ คันหมายเลขทะเบียน นข 1324 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการศุนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) จำนวน 88 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์