logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ยี่ห้อ SPECTRA รุ่น SP80 จำนวน 84 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จัดจ้างซ่อม 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (26 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบนางสาวนัยนา กิตติมากุล ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (26 ก.ค. 2562)
นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 ก.ค.62 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 9748 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฎิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 1 รายการ (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,453.48 บาท (26 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 (26 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กจ 648 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสราง (ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านวังลึก หมู่ 1 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย) (26 ก.ค. 2562)
โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในสเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สายพานหน้าเครื่อง ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ 7660 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน ภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ และให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดที่ดินทำกืนให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดกิจกรรมรวมพลังขับเคลื่อนการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืน (25 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.นครปฐม (25 ก.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร (25 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอนิคมน้ำอูน (ค.ป.อ.) (25 ก.ค. 2562)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีเปิด โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดสกลนคร (25 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดที่ดิน ฯ ครั้งที่ 1/2562 (25 ก.ค. 2562)
โครงการอบรมก่อนมอบส.ป.ก.๔-๐๑ ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบ้านม่วง (25 ก.ค. 2562)
โครงการอบรมก่อนมอบส.ป.ก.๔-๐๑ ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบ้านกุดบาก (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัด โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย” (25 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสืบสานระบบวนเกษตร สร้างสรรค์ความยั่งยืนแก่ชุมชน ส.ป.ก. (25 ก.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสืบสานระบบวนเกษตร สร้างสรรค์ความยั่งยืนแก่ชุมชน ส.ป.ก. (25 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กค 690 ยโสธร (25 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.กาญจนบุรี (24 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์