logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 20 ณ วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ปี 2562 จำนวน 50 ชุด (5,060 แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ (5 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (4 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกบังลมด้านหน้ารถยนต์ราชการ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Triton หมายเลขทะเบียน 5 กอ 7673 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo Champ หมายเลขทะเบียน 3 กส 1733 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.ยะลา (2 ส.ค. 2562)
รมช.กษ.เปิดงาน"เกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ" ณ จังหวัดเชียงใหม่ (2 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" (2 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๗ พร้อมทั้งตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดนราธิวาส (2 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่(ครั้งที่ 4) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรููปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การเป็นวิทยากรท้องถิ่นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านสูู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะ (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (smart Famer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการเป็นวิทยากรท้องถิ่นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โ (2 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 1838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติไตรมาส 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติไตรมาส 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กฉ 8120 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กย 3917 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 2195 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูกระจกศุนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (1 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อข้อมูลภาพดาวเทียม Pleiades Worldview 2 Worldview 3 และ Geoeye บันทึกข้อมูลปี 2561 และ ปี 2562 พื้นที่รวม 3,150 ตารางกิโลเมตร (1 ส.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (1 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่พร้อม คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน (1 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดยะลา (1 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 [242] 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์