logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. พร้อม! KICK OFF ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า ฟ้าทะลายโจร (21 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 54 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (20 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เขต ๖ จังหวัดระนอง (20 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เข้าร่วมประชุม การตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด สำนักงานการปฏืรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่และปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โครงการปลูกผักสวนครัวระยะสั้นสู้วิกฤติ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการปลูกผักสวนครัวระยะสั้นสู้วิกฤติ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ (20 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดสุโขทัย (19 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (19 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดอำนาจเจริญ (19 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เขต ๖,๗ จังหวัดยะลา พังงา (19 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (19 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลื่อกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นระบบออนไลน์ ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (19 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) สังกัด ส.ป.ก.เลย (19 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฎหมาย) สังกัด ส.ป.ก.เลย (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (19 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สังกัด ส.ป.ก.เลย (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 3 (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 2,985.23 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 12 สาย ระยะทางรวม 4.716 กิโลเมตร ในแปลงที่ดิน คสช. แปลงที่ดินเลขที่ NO (19 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๑ ณ บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพ (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (19 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดตาก (18 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบที่ 2 จังหวัดลำปาง (18 ส.ค. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดอ่างทอง ผ่าน Application Zoom Meeting (18 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (18 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์