logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ สบก. จำนวน 150 รายการ (5 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง (5 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน พระแม่แห่งแผ่นดินและเปิดโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสานรักษา ต่อยอด WISDOM FARM ณ พีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ (5 ส.ค. 2562)
Infographic แจ้งประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน ๔ มาตรการ (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างซือคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณูปโภคและกิจกรรมอื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๓๑ข.) และบันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๓๐ข.) (5 ส.ค. 2562)
(ส.ป.ก.สกลนคร) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสัมมนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ด้านพืชผักแบบครบวงจร พร้อมจัดนิทรรศการภายในงาน ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลถวายพรชัยมงคงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสอบแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ส.ป.ก.อุดรธานี (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรมสายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.00 บาท (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กข 6537 ประจวบคีรีขันธ์ (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กค 6800 ประจวบคีรีขันธ์ (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการและเผยแพร่องค์ความรู้ และฝึกอบรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้างานเกษตรและของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลักหมุดแปลงที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 20 ณ วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (5 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 20 ณ วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ปี 2562 จำนวน 50 ชุด (5,060 แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (5 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์