logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 งาน (เก้าอี้สำนักงานที่ซ่อม 17 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงต้นแบบภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อุปกรณ์สำหรับการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ) (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงต้นแบบภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์) (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงต้นแบบ ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงผึ้ง) จำนวน 4 รายการ (14 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพิมฯ (14 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 26 ณ วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองหก และวัดศิริจันทราราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (14 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ บข 742 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกครั้งที่ 1/2562 (14 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะราคาสำหรับการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานฯ (14 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน-แบบพิมพ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (13 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ตรวจราชการ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ ๖ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางและประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (13 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (สขร.1) (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวะสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสร้างเวทีงานฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (13 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมฯ และค่าจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
(ส.ป.ก.สกลนคร) ดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agi-Map)ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13 ส.ค. 2562)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (13 ส.ค. 2562)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งมีจุดบริการถ่ายภาพ (13 ส.ค. 2562)
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (13 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์