logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (19 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (19 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขต ๑ รอบที่ ๒ (เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (18 ส.ค. 2562)
สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (17 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.พังงา และ ส.ป.ก.ภูเก็ต (16 ส.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน หงษ์เจริญ จำกัด ผู้ได้รับการจัดที่ดินในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและชุมชน (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฮภ 7442 (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงผ้าใส่เอกสาร (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (16 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะทำงานติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงที่ดินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 11,115.819 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลัก ในแปลงเกษตรกรรมสายที่ 1 ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดิน NO.83 ระยะทาง 5.758 กิโลเมตร ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ. (16 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็๋ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 28 ณ วัดโปรยฝน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (16 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒๕๖๒ ณ ส.ป.ก.กระบี่ (15 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่เอกสารมีล้อเลื่อน ขนาด 48*70*41 ซม. จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) (15 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ (15 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (15 ส.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช (15 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.ระนอง และร่วมประชุมกับนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕,๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดระนอง (15 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กข 6537 ปข (15 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนไวรัสพร้อมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ (15 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุสุมาลย์ อากาศอำนวย ครั้งที่ 1/2562 (15 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ยืนต้นและไม้ผล) (15 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์