logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาและขยายผลกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา บ้านป่าไม้เนินสะอาด หมู่ ๗ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมตรวจติดตามภารกิจส.ป.ก.ปี ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ (20 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามภารกิจประจำปี ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุก จังหวัดพิษณุโลก (20 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์แผนแม่บทชุมชนและแผนธุรกิจในพื้นที่แปลงรวม (20 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อมูลภาพดาวเทียม Pleiades Worldview 2 Worldview 3 และ Geoeye บันทึกข้อมูล ปี 2561 และ ปี 2562 พื้นที่รวม 3,150 ตารางกิโลเมตร (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสาย USB เชื่อมต่อข้อมูล จำนวน 4เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานหน่วยสำรวจสนามพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จำนวน 5 อัตรา(ระยะเวลาการจ้าง 1-30กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานหน่วยสำรวจสนามพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 อัตรา(ระยะเวลาการจ้าง 1-30กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,929.214 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 15 สาย ระยะทางรวม 6.058 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงาน ปี 62 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพรและเอกสารประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,929.214 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการงานก่อสร้างถนนสายซอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 15 สาย ระยะทางรวม 6.058 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด (20 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอส่องดาว ครั้งที่ 1/2562 (20 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูพาน ,อำเภอเต่างอย ครั้งที่ 1/2562 (20 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสว่างแดนดิน ครั้งที่ 1/2562 (20 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (20 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมคณะ รมต.ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (19 ส.ค. 2562)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ร่วมติดตาม รมช.กษ.และคณะตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (19 ส.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดสะพานและถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (19 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาทักษะนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรที่ ๒ (19 ส.ค. 2562)
สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกป่าชายเลน (19 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (19 ส.ค. 2562)
สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสร้างทีมงาน เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักบริหารกลาง (19 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน (บธ 1106 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลง No.83) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 38,025.00 บาท) (19 ส.ค. 2562)
ซื้อวัสดุสำนักงานจัดกิจกรรมวันแม่ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งประตูกระจกสำหรับห้องศูนย์บริการประชาชนของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ฯ (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานรายวัน กลุ่มงานช่างและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานรายวัน กลุ่มงานช่างและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานรายวัน กลุ่มงานช่างและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์