logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อม 10 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ (25 ส.ค. 2564)
ู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบที่ 2 จังหวัดพะเยา (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (25 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เขต 6 จังหวัดกระบี่ (25 ส.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอละงู ครั้งที่ 2/2564 (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม NO603 พื้นที่ดำเนินการ 3,358-0-82 ไร่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ 3 (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเขตปฏิรูปที่ดินต้านภัยโควิด-19 (25 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ระบบออนไลน์ ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงา (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-๑๙ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการจัดงาน "ALRO KICK OFF ๑ ล้านกล้า ฟ้าทะลายโจร สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน" (24 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้กำกับของสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (24 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมเข้าร่วมประชุม การตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดศรีสะเกษ (24 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดนครนายก (24 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ (24 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดเชียงราย (24 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เขต ๗ จังหวัดนราธิวาส (24 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จับมือ อีอีซี ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร (24 ส.ค. 2564)
ร่าง ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงซ่อมศูนย์เครื่องจักรกล ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดี กับรองเลขาธิการฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสารรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์