logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดนครนายก) (12 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.เตรียมความพร้อมในการจัดงาน"โครงการจิตอาสา สืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (12 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (12 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 1552 ปัตตานี (12 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว (12 ก.ย. 2562)
"เว้าจา พาข้าวงาย" ครั้งที่ 9 (12 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนปัจจัยให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2562)
นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมประตูหน้าต่างสำนักงาน (12 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่จักรยานยนต์ราชการ (12 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุการเกษตร) โดยวิธีฌแพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อมูลผู้แทนเกษตรกร และอสปก. ตามโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2562 จำนวน 28 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบมัน รายงาน คปจ.ครั้งที่่ 2/2562 จำนวน 7 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 ก.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรจังหวัดนครนายก (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 52,232.58 บาท (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก 6 ล้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก. 2320-004-0001-021/37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทัั้งสิ้น 28,800.00 บาท (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสสองชั้นปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน ระยะเวลา 1 วัน (6 กันยายน 2562) (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารสารบบที่ดินแบบรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 163,710.00 บาท (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2กค 1035 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 1106 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 1106 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะราคาสำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานการประชุม คปจ.22562 (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน กม 2923 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน นข 2697 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์