logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเหล็กใส่เอกสาร จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้ม 2101F ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 240 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานฯ (หมึกคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในราชการ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (16 ก.ย. 2562)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานฯ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (16 ก.ย. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (15 ก.ย. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (15 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (14 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (14 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (14 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (14 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (14 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (14 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (14 ก.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมคณะลงพื้นที่ คทช.เชียงราย แปลง No.๑๔๖ (13 ก.ย. 2562)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (13 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. คว้า ๓ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (13 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมรับฟังโครงการ "การสร้างความรับรู้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลผ่านสถาบันเกษตรกร" (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนปัจจัยให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย ศพก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงนามาภิไธยย่อ สธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค-8064 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 300 ชุด โดยวิธี (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำข้อมูลผู้แทนเกษตรกร และอสปก.ตามโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกแผ่นใส โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้อมยาม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสารบบและทะเบียนที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (12 ก.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดงานสัมมนา "การส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (12 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 [227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์