logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม (22 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.สกลนคร ร่วม เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (22 ก.ย. 2562)
รมช.กษ.พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี (21 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ (21 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะ รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย (20 ก.ย. 2562)
รมช.กษ.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (20 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานและผู้จัดการพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (20 ก.ย. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 (20 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๓ ปี (20 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 181.3/2562 วันที่ 23 ก.ค.62 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงโฉนดหมายเลข ๑ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 181.2/2562 วันที่ 23 ก.ค.62 เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 187/2562 วันที่ 5ส.ค.62 บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 185/2562 วันที่ 5 ส.ค.2562 วัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 183/2562 บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 182/2562 วันที่ 26 ก.ค.62 การจ้างงาน ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 180/2562 วันที่ 22 ก.ค.62 บริการปลูกต้นไม้ไม้ประดับหรือไม้พุ่มหรือต้นไม้ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 179/2562 วันที่ 22 ก.ค.62 บริการปลูกต้นไม้หรือไม้ประดับหรือไม้พุ่มหรือต้นไม้ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 178/2562 วันที่ 26 ก.ค.62 บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 212/2562 วันที่ 5 ก.ย.62 หมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 211/2562 วันที่ 5 ก.ย.62 เครื่องใช้สำนักงานอเนประสงค์ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 160/2562 วันที่ 27 มิ.ย.62 อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 168/2562 วันที่ 10 ก.ค.62 ต้นไม้และไม้พุ่ม ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 169/2562 วันที่ 10 ก.ค.62 ต้นไม้และไม้พุ่ม ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 162/2562 วันที่ 1ก.ค.62 หมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 151/2562 วันที่ 10 มิ.ย.62 งานบริการติดตั้งบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 150/2562 วันที่ 10 มิ.ย.62 บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมพาหนะ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 149/2562 วันที่ 10 มิ.ย.62 บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 155/2562 วันที่ 20 มิ.ย.62 บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 153/2562 วันที่ 17 มิ.ย. 62 งานบริการติดตั้งบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส.ป.ก.สระบุรี (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
(ส.ป.ก.สกลนคร) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (20 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและรางประตูรั้วสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี โดยวิธเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามแบบ สขร.1 (20 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 5306 จันทบุรี โดยวิธเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ครั้งที่ 2/2562 (20 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2059จันทบุรี โดยวิธเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 [223] 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์