logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามแผนงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามแผนงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมโครงการ "จิตอาสากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย" (23 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (23 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (23 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานของดีนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๒ (23 ก.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” (23 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมการจัดทำรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์งานและอัตรากำลัง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกเครื่องจักรกล 10 ล้อ HINO หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.04-016-1122 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000.00 บาท (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง ถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรมสายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 33,450.00 บาท (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถบดล้อยาง SINGTHA หมายเลขครุภัณฑ์ สปก.3805-011-0003-024/37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,500.00 บาท (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขุด KOBELCO K 907 C หมายเลขครุภัณฑ์ สปก.12-018-29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 186,000.00 บาท (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขุด SAMSUNG SE 210 LC หมายเลขครุภัณฑ์ สปก. 3805-005-0003-055/37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 79,400.00 บาท (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขุด SUMSUNG SE 210 LC หมายเลขครุภัณฑ์ สปก.3805-005/37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 178,000.00 บาท (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดกุญแจประตูอาคารสำนักงาน และห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ กค 4137 ปข (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (23 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ พัดลม และเก้าอี้ เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Oki จำนวน 2 กล่อง สมุด 6 เล่ม และซื้อคลิบดำ จำนวน 5 โหล (23 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (23 ก.ย. 2562)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาโครงการจัดงานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (23 ก.ย. 2562)
รมว.กษ.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี (22 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์