logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะจ้างเหมาทำผ้าม่านอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้ง (27 ส.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (27 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.สกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฎหมาย) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเขตที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 2,000 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเครื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับ การปลูกและใช้ประโยชน์ฟ้าทะลายโจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าพันธู์ฟ้าทะลายโจรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจทรด้านภัยโควิด19 ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะจ้างเหมาทำผ้าม่านอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้ง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน“การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2564 (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดจันทบุรี (26 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดตาก (26 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เขต ๖ จังหวัดตรัง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. จำนวน 6 สาย ระยะทางรวม 4.699 กม. ในแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช.ที่ (26 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตที่ดินจังหวัดสระบุรี (26 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 587 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการปลูกหญ้าแฝก โครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.3000-0003-0024/54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อม 10 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ (25 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์