logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (สขร.1) (4 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (3 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ (กกก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (3 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ตามแบบ สขร.1 (3 ต.ค. 2562)
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร (2 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาส 4 เดือน ก.ค .-ก.ย. 62 (2 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๗ ปี กรมวิชาการเกษตร (1 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๗ ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (1 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรอบรมโครงการ จำนวน 3 รายการ (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(งานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว ส.ป.ก.เพชรบุรี (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องเผยแพร่แผนกาจจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ๑๐ คัน ส.ป.ก.เพชรบุรี) (1 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ)จำนวน 3อัตรา (1 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ)จำนวน3อัตรา (1 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ)จำนวน1อัตรา (1 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน(จ้างเหมาบริการ)จำนวน1อัตรา (1 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ)จำนวน1อัตรา (1 ต.ค. 2562)
(ส.ป.ก.สกลนคร) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (1 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา จำนวน 3 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์เครื่องจักรกล จ.ปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน พร้อมจัดส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์