logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 2,974.46 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรราปิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. จำนวน 6 สาย ระยะทาง (1 ก.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” (1 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.สกลนคร จัดกิจกรรมและร่วมงาน “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ผ่านระบบ zoom meeting (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 7950 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 7605 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทกรวยกระดาษ สำหรับใช้ดื่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรม "KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน" (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
"KICK OFF 1 ล้านกล้า ฟ้าทะลายโจร สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 ก.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมงาน กิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” (31 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน เพื่อประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวทางการจัดทำ MOU กับกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 (31 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกันยายน 2564 (31 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำที่แขวนตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก. 4120-001-0001-44/0082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมงาน กิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” (30 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดพะเยา (30 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (30 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการตลาด ระบบการจัดการและขนส่ง (Logistics) สินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom meeting (30 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงาน “งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะครั้งที่ 1 การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30 ส.ค. 2564)
ระเบียบการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ พนักงานราชการทั่วไป (30 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (30 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฎหมาย) สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป (กฎหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เพื่อทดสอบระบบการถ่ายทอดสัญญาณ (28 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (28 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์